Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΠΑνΕΚ

Ενεργά προγράμματα
Προγράμματα που αναμένονται

ΟΑΕΔ

Ενεργά προγράμματα

Προγράμματα
Αγροτικής Ανάπτυξης

CLLD Leader

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα προγράμματα.

Αναπτυξιακός Νόμος

Άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις με ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων της, τα οποία παρέχουν χρηματοδότηση μέσω τοπικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Κάθε χρόνο η ΕΕ ενισχύει πάνω από 200 000 επιχειρήσεις.