Χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση επιχειρήσεων:
Ρύθμιση υφιστάμενων δανείων,
Σύναψη νέων δανείων για επιχειρήσεις